REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO ORAZ UDOSTĘPNIANIA NAGRAŃ MONITORINGU W BAYER PARK

Niniejszy Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w sieci Bayer Park z siedzibą w Krakowie, zwanym dalej Bayer Park, miejsca instalacji kamer systemu na terenie obiektów, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

 1.  Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Bayer Park Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie; ul. Na Łąkach 9/24, 31-586 Kraków.
 2.  Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa mienia oraz osób znajdujących się na terenie Bayer Park w następujących lokalizacjach
  1.  budki sprzedażowe i i części akwenu wodnego “Zalew na Piaskach” w Liszkach, na których znajdują się Bayer Parki,
  2. budka sprzedażowa i i część akwenu wodnego “Kąpielisko Chorwacja” w Jurkowie, na którym znajduje się Bayer Park,
  3. budka sprzedażowa i i część akwenu wodnego “Balaton” w Trzebini, na którym znajduje się Bayer Park,
  4. budka sprzedażowa i i część akwenu wodnego “Sosina” w Jaworznie, na którym znajduje się Bayer Park,
  5. budka sprzedażowa i i część akwenu wodnego “Kuter Port” w Nieznanowicach, na którym znajduje się Bayer Park,
 3. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w firmie jest art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 5. Monitoring wizyjny jest prowadzony całodobowo.
 6. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.
 7. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi zawierającymi piktogram kamery.
 8. System monitoringu wizyjnego obejmuje kamery zewnętrzne, wewnętrzne, rejestratory zapisujące obraz na dysku, aplikacje pozwalające na zdalny dostęp do systemu monitoringu.
 9. Odpowiedzialnym za system monitoringu tj. serwis i konserwację sprzętu jest podmiot zewnętrzny, któremu Bayer Park zleca te czynności.
 10. Kopię nagrań z monitoringu sporządza Bayer Park Sp. z o.o. w Krakowie.
 11. Dostęp do nagrań monitoringu wizyjnego na podstawie upoważnienia mają następujące osoby:
  1. Prezes Bayer Park Sp. z o.o. w Krakowie
  2. Członek Zarządu Bayer Park Sp. z. o.o w Krakowie
 12.  Dostęp do zapisu i obrazu monitoringu posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy.
 13. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze, na ich pisemny wniosek, ponieważ udostępnianie nagrań osobom fizycznym może naruszyć prawa i wolności innych osób trzecich.
 14. Okres przechowywania danych wynosi do 30 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz. W praktyce okres ten może być krótszy niż 30 dni.
 15. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 16. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do administratora danych z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w na e-mail Bayer Parku info@bayerpark.pl, w terminie do 14 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora.
 17. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, np.: wejście na Bayer Park itp. oraz przybliżony czas zdarzenia. W przeciwnym razie nie będzie możliwości odnalezienia właściwego obrazu.
 18. Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu.
 19. Na wniosek osoby zainteresowanej, osoba upoważniona do dostępu do zapisu monitoringu sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:
  1. numer porządkowy kopii;
  2. okres, którego dotyczy nagranie;
  3. źródło danych, np.: kamera w budce sprzedażowej;
  4. data wykonania kopii;
  5. dane osoby, która sporządziła kopię.
 20. Kopia przechowywana jest w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.
 21. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:
  1. numer porządkowy kopii;
  2. okres, którego dotyczy nagranie;
  3. źródło danych, np.: kamera nr……;
  4. data wykonania kopii;
  5. dane osoby, która sporządziła kopię;
  6. podpis osoby, która sporządziła kopię;
  7. informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.
 22. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczone na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 3 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.
 23. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a ich uprawnienie dostępu do tych danych wymaga nadania wyraźnego upoważnienia.
 24. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany poprzez udostępnienie regulaminu monitoringu za pośrednictwem strony internetowej.
 25. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Administratora danych.
 26. Każda osoba ma prawo do żądania sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Wnioski w tych sprawach należy kierować do administratora danych.
 27. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.