Regulamin

Rozpoczęcie korzystania z parku wodnego Bayer Park wymaga zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego zrozumieniem i pełną akceptacją. Regulamin dostępny jest też w kasach biletowych.

 1. Każda osoba przed korzystaniem z atrakcji „Bayer Parku” zobowiązana jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego regulaminu, a korzystanie z „Bayer Parku” jest potwierdzeniem zapoznania się z nim i zobowiązuje do bezwzględnego jego przestrzegania.
 2. Rodzice i Opiekunowie są odpowiedzialni za przeczytanie i wyjaśnienie Regulaminu Obiektu przed wejściem do Parku Wodnego dzieciom i innym osobom, które wchodzą pod ich opieką na teren “Bayer Parku”, a także dodatkowo przeczytanie i wyjaśnienie tablic informacyjnych, znaków, regulaminów zjeżdżalni i innych atrakcji przed skorzystaniem
  z danej atrakcji.
 3. Regulamin Obiektu jest dostępny dla wszystkich w kasach biletowych i na stronie internetowej www.bayerpark.pl.
 4. Prawo wstępu do „Bayer Parku” – w dniach i godzinach jego otwarcia – mają osoby, które dokonały opłaty za wstęp na atrakcje, bądź posiadają voucher podarunkowy, którego sposób wykorzystania reguluje niniejszy regulamin. Ceny biletów wstępu określa cennik.
 5. Pracownik Parku Wodnego może odmówić klientowi sprzedaży biletu, jeżeli osiągnięty został limit miejsc lub z innych powodów bezpieczeństwa.
 6. Park Wodny “Bayer Park” jest otwarty wyłącznie przy korzystnych warunkach atmosferycznych (wyłącznie w godzinach pozwalających na korzystanie z tej atrakcji). W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych lub innych zjawisk atmosferycznych mogących zagrozić bezpieczeństwu- „Bayer Park” może zostać czasowo zamknięty.
 7. Z Vouchera nominalnego można skorzystać wyłącznie w okresie jego ważności,
  tj. w okresie danego sezonu otwarcia “Bayer Parku”, w którym został on wydany. Voucher nie może być zmieniony ani w całości, ani w części na gotówkę, ani inny środek płatniczy.
 8. Nad bezpieczeństwem osób przebywających na atrakcjach “Bayer Parku” czuwają ratownicy oraz pracownicy, którzy posiadają odpowiednio wyróżniający się strój.
 9. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, każdemu uczestnikowi zostanie wydana kamizelka, która musi być noszona przez cały okres zabawy. Kamizelkę asekuracyjną można zdjąć na lądzie, a następnie należy ją oddać do punktu wypożyczania.
 10. Każda osoba przebywająca na obszarze „Bayer Parku” jest zobowiązana do bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych, zarządcy obiektu,
  o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.
 11. Z „Bayer Parku” mogą korzystać osoby:
  • umiejące pływać
  • minimalny wiek dzieci, aby wejść do „Bayer Parku” wynosi 3 lata. Dzieciom w wieku od 3 do 6 lat musi towarzyszyć rodzic, który bezpośrednio na atrakcjach nadzoruje dziecko przez cały czas od momentu wejścia do momentu wyjścia z „Bayer Parku”,
  • umiejące pływać dzieci i młodzież do 18 lat pod stałą opieką i nadzorem osób pełnoletnich,
  • umiejące pływać osoby pełnoletnie,
  • uczące się pływać pod opieką osoby prowadzącej zajęcia posiadającej odpowiednie uprawnienia,
  • niepełnosprawne przy bezpośrednim nadzorze opiekuna.
 12. Na obiekt „Bayer Parku” nie będą wpuszczane osoby:
  • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych podobnie działających środków,
  • z zewnętrznymi oznakami uszkodzeń skóry,
  • z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia, których zachowanie może stanowić zagrożenie dla otoczenia.
  • zakłócające porządek publiczny lub naruszające swoim zachowaniem niniejszy regulamin Parku lub ogólnie przyjęte normy zachowania
 13. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia (schorzenia serca, zaburzenia krążenia, równowagi lub temu podobne) korzystają z „Bayer Parku” ze szczególną ostrożnością po konsultacji z lekarzem, na własną odpowiedzialność.
 14. Goście z problemami zdrowotnymi oraz kobiety w ciąży, którym szczególnie nie zaleca się korzystania z atrakcji na dużej wysokości oraz osiągania dużych prędkości, ze względu na swoje bezpieczeństwo, nie powinni korzystywać z takich atrakcji w Parku.
 15. Na obiekcie „Bayer Parku” obowiązuje strój kąpielowy:
  • dla kobiet: jedno lub dwuczęściowy,
  • dla mężczyzn: spodenki kąpielowe.
 16. Strój kąpielowy powinien spełniać wymogi higieniczne oraz estetyczno-moralne, nie posiadać zamków błyskawicznych, albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego, jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia „Bayer Parku”.
 17. Na obszarze „Bayer Parku” obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom ratowników i pracowników parku.
 18. Właściciel obiektu „Bayer Park” zastrzega sobie prawo do okresowego ograniczenia korzystania z obiektu w całości lub z jego części, na obiekty wyłączone z eksploatacji obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu.
 19. Goście nie są uprawnieni do żądania zwrotu pieniędzy lub rabatów w przypadku, gdy którekolwiek z urządzeń lub atrakcji nie jest dostępne. Informacja o dostępności obiektów udzielana jest w kasie biletowej.
 20. Korzystającym z „Bayer Parku” nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
  • odpinać i ściągać kamizelek asekuracyjnych sobie oraz innym uczestnikom parku, popychać, wrzucać do wody, zanurzać pod wodą innych użytkowników,
  • nurkować oraz wykonywać ćwiczeń bezdechowych bez zezwolenia i nadzoru ratownika,
  • niszczyć urządzeń i sprzętu oraz zaśmiecać i brudzić terenu „Bayer Parku”,
  • wprowadzać lub wnosić wszelkiego rodzaju zwierząt,
  • spuszczać powietrza z dmuchanych atrakcji,
  • niszczyć mocowań dmuchanych atrakcji.
 21. Korzystającym z „Bayer Parku” zabrania się:
  • palenia papierosów i tytoniu lub innych podobnych środków,
  • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających
  • wnoszenia lub posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, tzw. „dopalaczy” oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Parku,
  • używania sprzętu z elementami szklanymi (okulary, maski, szkła kontaktowe) oraz szamponów, mydła i innych kosmetyków w szklanych opakowaniach,
  • wnoszenia na obszar „Bayer Parku” ubrań, telefonów komórkowych, sprzętu muzycznego i grającego, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, które podczas korzystania z atrakcji mogą uczestnikowi wypaść/zerwać się, etc.
  • wnoszenia sprzętu asekuracyjnego, sportowego oraz treningowego bez zgody dyżurnego ratownika,
  • wnoszenia i używania własnego sprzętu nurkowego bez zgody kierownika obiektu,
  • żucia gumy podczas pobytu w „Bayer Parku”,
  • plucia na atrakcje oraz do wody,
  • załatwiania potrzeb fizjologicznych na elementy parku lub do wody,
  • wnoszenia i spożywania wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych,
  • wynoszenia poza teren Parku przedmiotów będących własnością „Bayer Parku”,
  • zanieczyszczania lub zaśmiecania „Bayer Parku”,
  • naruszania lub niszczenia przedmiotów należących do „Bayer Parku” albo innych osób;
  • jakichkolwiek zachowań dyskryminujących pozostałych Gości (m.in. rasizm, antysemityzm, ksenofobia czy homofobia).
 22. Z „Góry Lodowej” mogą korzystać osoby, które ukończyły 14 lat i korzystają z niej na własną odpowiedzialność.
 23. Na obszarze „Bayer Parku” za właściwe zachowanie, porządek i bezpieczeństwo grup odpowiedzialny jest opiekun grupy. Opiekun grupy ma obowiązek przebywania z grupą od chwili wejścia na obiekt do momentu jej opuszczenia przez ostatniego uczestnika zajęć.
 24. Wszyscy użytkownicy „Bayer Parku” zobowiązani są do opuszczenia obiektu do godziny 20:00.
 25. Ustala się następującą sygnalizację dźwiękową: 1 krótki gwizdek – przekroczenie regulaminu, seria krótkich gwizdków – „alarm”. Na sygnał ratownika „alarm” wszyscy klienci muszą natychmiast wyjść z wody i opuścić obszar „Bayer Parku”.
 26. Korzystanie z atrakcji „Bayer Parku” jest możliwe w nieprzerwanym czasie: 15 minut, 30 minut, 60 minut, w zależności od wykupionego pakietu.
 27. Czas zabawy jest liczony od momentu wydania kamizelki ratunkowej i sprawdzenia gotowości uczestnika przez obsługę parku, do momentu opuszczenia atrakcji i zdania kamizelki ratunkowej w wyznaczone miejsce, lub pracownikom obiektu lub od momentu aktywacji transpondera i zatrzymuje się, gdy uczestnik zwróci transponder przy kasach biletowych opuszczając Park. Każde przekroczenie wykupionego limitu czasu będzie skutkować naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 10 zł za każde rozpoczęte 15 minut.
 28. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu ratownikowi lub obsłudze „Bayer Parku”.
 29. Mając na uwadze bezpieczeństwo osób przebywających na „Bayer Parku”, jest on oznakowany znakami nakazu i zakazu. Bezwzględnie należy dostosować plany swojej aktywności i aktywności podopiecznych podczas pobytu zarówno do umiejętności, stanu zdrowia jak i warunków meteorologicznych.
 30. Osoby zakłócające porządek publiczny lub naruszające swoim zachowaniem niniejszy regulamin Parku Wodnego lub ogólnie przyjęte normy zachowania, będą wypraszane z terenu „Bayer Parku”. W takim przypadku zwrot ceny biletu nie przysługuje.
 31. Skargi rozpatrywane są wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości z zażaleniem na adres e-mail: bayerpark@gmail.com o tytule: SKARGA.
 32. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia „Bayer Parku” ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich opiekunowie.
 33. Za przedmioty wartościowe pozostawione na obszarze „Bayer Parku” obsługa obiektu nie ponosi odpowiedzialności, zaginięcie lub znalezienie przedmiotów należy natychmiast zgłosić obsłudze. Zatrzymanie przedmiotów znalezionych na terenie obiektu stanowi naruszenie prawa.
 34. Zgubione rzeczy prosimy zgłaszać w kasach „Bayer Parku” lub drogą elektroniczną na adres: bayerpark@gmail.com o tytule: ZNALEZIONE. Wiadomość email powinna zawierać opis zgubionego przedmiotu, umożliwiający jego identyfikację, w tym jego kolor.
 35. Rzeczy zgubione lub pozostawione w „Bayer Parku”, w przypadku ich znalezienia przez Pracownika Parku Wodnego lub oddane przez osobę trzecią do biura można odebrać
  w kasie „Bayer Parku”, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia ich zagubienia zgodnie
  z niniejszym regulaminem.
 36. Właściciel „Bayer Parku” nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu, jak też zawinionych zachowań sprzecznych z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa korzystania z obiektów (akwenów wodnych i urządzeń rekreacyjnych).
 37. „Bayer Park” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych, chyba że uszkodzenie wynikło z winy „Bayer Park”.
 38. „Bayer Park” nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez użytkownika
  z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania atrakcji wodnych oraz niestosowania się do poleceń i uwag personelu „Bayer Park”, w tym ratowników.
 39. W przypadku wcześniejszego opuszczenia Parku Wodnego, tj. niewykorzystania całego wykupionego czasu pobytu, pieniądze za niewykorzystany czas nie podlegają zwrotowi.
 40. Transponder (brelok rfid) jest aktywowany przez Personel w kasie biletowej przy wydaniu go Gościowi. Transponder jest własnością “Bayer Parku”, a Gość jest zobowiązany przed opuszczeniem Parku, zwrócić go Personelowi kas biletowych i zapłacić za usługi i towary zarejestrowane na transponderze.
 41. W przypadku zgubienia lub zniszczenia transpondera Gość będzie zobowiązany zapłacić karę umowną w wysokości 49 złotych za transponder. Każdy przypadek utraty lub zniszczenia transpondera powinien zostać niezwłocznie zgłoszony członkowi Personelu w kasach biletowych.
 42. Goście powinni pamiętać, że na terenie Parku Wodnego istnieje duże ryzyko poślizgnięcia się.
 43. Każdy Gość jest zobowiązany wziąć pod uwagę wysokie ryzyko wypadków na mokrych powierzchniach, w szczególności Goście powinni wykazać wzmożoną uwagę na terenie znajdującym się przy zjeżdżalniach.
 44. Goście korzystający ze zjeżdżalni powinni dbać o to, aby nie powodować sytuacji stwarzających ryzyko dla siebie oraz innych Gości korzystających ze zjeżdżalni,
  a w szczególności zabronione jest:
  • obracanie się do przodu / tyłu podczas zjazdu,
  • zatrzymywanie się w strefie zjazdu lub strefie wyjściowej ze zjeżdżalni,
  • wspinanie się na zjeżdżalnię od dołu;
  • bieganie, przepychanie na platformie startowej lub zmuszanie innych do zjeżdżania,
  • korzystanie ze zjeżdżalni w przypadku braku wody na zjeżdżalni,
  • zjeżdżanie w kilka osób, chyba że jest to dopuszczalne przez instrukcję konkretnej zjeżdżalni,
  • zjeżdżanie w biżuterii, wszelkiego rodzaju zegarkach, naszyjnikach, z kamerami do rejestrowania wideo.
 45. Park Wodny jest wyposażony w system monitoringu obsługiwany przez Właściciela. System ten jest przeznaczony dla zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, a także mieniu Gości i Właściciela. Właściciel jest odpowiedzialny za zarządzanie systemem zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony dóbr osobistych. Wchodząc do “Bayer Parku” Gość wyraża zgodę na monitorowanie jego pobytu oraz wykorzystanie zarejestrowanych materiałów do oceny kwestii spornych i zgodności zachowania Gościa z Regulaminami Obiektu.
 46. Na terenie „Bayer Parku” jednorazowo przebywać może do 50 osób. Właściciel „Bayer Parku” zastrzega sobie prawo do zmiany liczby osób mogących korzystać z Parku, co nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu.
 47. W przypadku grup zorganizowanych, na  jednego opiekuna  nie może przypadać więcej niż 10 uczestników niepełnoletnich (do 18 roku życia) lub 25 uczestników dorosłych. W przypadku Uczestników będących osobami niepełnosprawnymi, liczba uczestników przypadająca na jednego opiekuna powinna być zgodna z właściwymi przepisami prawa (w zależności od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia Uczestników).
 48. Przed rozpoczęciem korzystania z „Bayer Parku” Opiekunowie powinni ocenić rozwój psychofizyczny oraz umiejętności pływackie Dzieci i dostosować do nich rodzaj urządzeń użytkowanych przez Dzieci.
 49. Właściwe korzystanie z atrakcji wodnych polega na poruszaniu się po jego poszczególnych modułach zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób zapewniający zarówno bezpieczeństwo własne, jak i innych użytkowników. Poruszając się po wodnych atrakcjach może wystąpić bezpośredni wpływ na utrudnienie utrzymania równowagi przez innych użytkowników. Należy także mieć na uwadze, że poszczególni użytkownicy „Bayer Parku” mają różną sprawność fizyczną. Należy respektować prawo osób mniej sprawnych do poruszania się we własnym tempie.
 50. W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości dotyczącej korzystania z danego urządzenia, osoba chcąca skorzystać z atrakcji powinna zwrócić się o wyjaśnienia do personelu „Bayer Park”
 51. „Bayer Park” zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, jeżeli uzna to za konieczne lub niezbędne do poprawy obsługi Gości lub ze względów bezpieczeństwa.
 52. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2023r. i obowiązuje względem umów zawartych od wskazanego powyżej momentu.